1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1 A LogosNET webtárhely (Székhely: 4225 Debrecen, Sillye Gábor u. 103. továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlista és a szerződés feltételei szerint.

1.2 Az Előfizető a Szerződés elolvasásával, valamint a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a szerződési feltételeket.

 

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására évi 99,9 %-os rendelkezésre állással. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3 A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik,  e-számlázással vagy papíralapú számlaként. Az e-számlát a Szolgáltató az előfizető kapcsolati e-mail fiókjára továbbítja elektronikus levélként, a papíralapú számlát postai úton küldi meg a Szolgáltató az Előfizető levelezési címére. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.

2.4 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

2.5.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

2.5.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;

2.5.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;

2.5.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

2.6 A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja, napi adatmentéssel biztonságosan tárolja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, ez azonban nem mentesíti az Előfizetőt az adatok mentésének a felelőssége alól. Szolgáltató nem vállal felelősséget sem az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

2.7 A Szolgáltató jogosult az Előfizetői adatokat a nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 3.5 pontban leírt eset.

2.8 Szolgáltató jogosult a domainek bejegyzett tulajdonosának a kérésére a domainhez tartozó adattartalmat és adatbázist, bármikor kiadni.

2.9 A Szolgáltató jogosult a szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.


3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

3.2 Az Előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

3.3 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.4 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.5 Előfizető köteles a tárhelyén elhelyezett minden adatért és domainért anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállalni, beleértve a harmadik fél számára kiszámlázott domainek regisztrációs illetve hosszabbítási díjait is.

3.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Előfizető dönthet, hogy a díj kiegyenlítéséről e-számlát, vagy papíralapú számlát állítson ki a Szolgáltató, erről az Előfizetőnek írásban vagy e-mail útján az előfizetés megkezdésekor nyilatkoznia kell. Mindkét számlázási forma díjmentes. Ha az Előfizető nem nyilatkozik, a Szolgáltató a szolgáltatási díjról automatikusan e-számlát küld. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.7 Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.


4. A szerződés hatálya

4.1 A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

4.2 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal - indoklás nélkül - felmondani.

4.3 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

 

5. Egyebek

5.1 A szerződés feltételeiben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

5.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Információ

  Tel.:+36 70 5583040
E-mail: info@logosnet.hu

Ügyfélkapu

HelpDesk

Tippek

Webhelyek költöztetése

Levesszük a válladról honlapod átköltöztetési gondját, költségét! Ha szívesen bérelnél tárhelyet nálunk, más helyen már működő honlapodnak, akkor mi ingyenesen átköltöztetjük azt.